Faculteitsraad FSW

Over de Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen. De raad is de gesprekspartner van het bestuur als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

Onderwerpen vergaderingen

Op de agenda van de raad staan jaarlijks terugkerende zaken als de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Tevens wordt gesproken over uiteenlopende actuele kwesties die zich in de loop van het jaar voordoen. De negen jaarlijkse vergaderingen van de raad zijn openbaar.

Bevoegdheden faculteitsraad

De raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De bevoegdheden en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in het faculteitsreglement en het reglement van orde, die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Omvang en geledingen

De Faculteitsraad bestaat uit veertien leden en kent twee geledingen; zeven studentleden in de studentgeleding en zeven personeelsleden in de personeelsgeleding. Deze geledingen vergaderen ook afzonderlijk met het faculteitsbestuur over zaken waar de betreffende geleding speciale bevoegdheden heeft.

Bevoegdheden geledingen

De leden van de personeelsgeleding hebben medezeggenschap over zaken als arbeidsvoorwaarden, algemeen personeelsbeleid en organisatorische kwesties op facultair niveau. De leden van de studentgeleding hebben medezeggenschap over studentenbeleid en vergoedingen voor studenten.

Waarnemend technisch voorzitter FR:

De raad kan uit haar midden een voorzitter kiezen, maar kan ook kiezen voor een onafhankelijk voorzitter. De Faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen benoemt een onafhankelijk voorzitter. Deze voorzitter kan worden herbenoemd. Prof. dr. Toon Taris is sinds 2022 onafhankelijk voorzitter van de Faculteitsraad.

Verkiezingen

Jaarlijks vinden er in het voorjaar verkiezingen plaats. Alle medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen en beschikken over kiesrecht. Ook alle aan de faculteit ingeschreven studenten kunnen zich verkiesbaar stellen en hebben kiesrecht.
Zie de verkiezingspagina voor actuele informatie over de verkiezingen van de Faculteitsraad.

Huidige Faculteitsraad

(foto)

Zie voor meer info de pagina’s van de P-geleding en S-geleding.